فهرست زیرپورتالها

نقشه سایت

صفحه اصلی

محصولات

کابل فشار ضعیف

افشان

NYAF

NYLHY

NYMHY

CU/PVC/PVC HO7VV-K 450/750 V

NYSLY

NYSLCY-O-J

NYSLYCY

NYFLY

CU/PVC/PVC,- 0.6/1.0 V

کابل نصب ثابت (مفتولی و نیمه افشان)

BCW

NYA

NYY

NYY-O-J, 0.6/1.0 KV

NYCY-NYCWY-NYSY, 0.6/1.0 KV

NYRY

NYBY

N2XY, 0.6/1.0 KV Single core

N2XY, 0.6/1.0 KV Multi Core

N2XCY-N2XCWY-N2XSY, 0.6/1.0 KV

N2XRY, 0.6/1.0 KV

N2XYBY, 0.6/1.0 KV

کابل آلومینیوم

NAYY,Singel Core , 0.6/1.0 KV

NAYY,Multi Core , 0.6/1.0 KV

NA2XY,Singel Core , 0.6/1.0 KV

NA2XY,Multi Core , 0.6/1.0 KV

NA2XRY

NA2XBY

NFA2X, 0.6/1.0 KV

کابل سرب دار

NYKY

NYKYRY

N2XKY

N2XKYRY

کابل ابزار دقیق

RE-2Y(ST)Y

RE-2Y(ST)Y-PIMF

RE-2Y(ST)2YRY

RE-2Y(ST)2YRY-PIMF

RE-Y(ST)Y Singel

RE-Y(ST)Y-PIMF

RE-Y(ST)Y Multi-core

RE-Y (st) YRY Singel/ 300/500 V

RE-Y(ST)YRY-PIMF

RE-Y (st) YRY Multi-core/ 300/500 V

کابل نسوز

N2XH

N2XHRH

RE-2X(ST)H-PIMF

RE-2X(ST)HRH-PIMF

کابل کواکسیال

کابل فشار متوسط

N2XSY

N2XSEY

NA2XSYRY

N2XSEYRY

N2XSYRY

N2XSYBY

N2XSYKYRY

N2XSEYBY

NA2XSY

NA2XSYBY

NA2XSEYRY

NA2XSEYBY

کابل فشار قوی

نقشه سایت

گواهینامه ها

تاییدیه ها

استانداردها

ارتباط با مشتری

اطلاعات

کاتالوگ محصولات

دستورالعمل

گالری

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی-سال 98

بازدید کارگروه مشارکت صنایع داخلی (با حضور نمایندگان کارفرما و پیمانکار روس)

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی-سال 97

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی-سال 96

نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران سال 95

درباره ما

تماس با ما