استانداردهای مورد استفاده در تولید محصولات کابل متال

IEC

BS EN

ISIRI

VDE

IEC 60502-1

BS EN 50525

ISIRI 3569-1

VDE 0250

IEC 60502-2

BS EN 50220

ISIRI 3569-2

VDE 0271

IEC 60228

BS EN 50288-7

ISIRI 607

VDE 0816

IEC 60092-376

BS EN 5308-1

ISIRI 3084

VDE 0812

IEC 60227

BS EN 5308-2

ISIRI 3082

 

IEC 60331

BS 6622

ISIRI 5525

 

IEC 60332

BS 7870-5

ISIRI 9802

 

IEC 60811

BS 6500

 

 

IEC 60754-1

BS 6004

 

 

IEC 60754-2

 

 

 

IEC 61034-1

 

 

 

IEC 61034-2