تاییدیه های KEMA

تاییدیه KEMA


تاییدیه KEMA

تاییدیه های توانیر

تاییدیه توانیر کابل 300*1 NYY

تاییدیه توانیر کابل 70+150×3 NAYY


تاییدیه توانیر کابل 185*1 N2XY

تاییدیه توانیر کابل 120*1 N2XSY

تاییدیه توانیر کابل 185*1 NA2XSYBY

تاییدیه توانیر کابل 95*3 N2XY

تاییدیه توانیر کابل خودنگهدار NFA2X 3*70+70+25+25

تاییدیه توانیر کابل خودنگهدار 20kv) 3*70+60)

تاییدیه توانیر کابل 185*4 NA2XRY

تاییدیه توانیر کابل 16*4 NAYY

تاییدیه توانیر کابل 6/6*1 NYCY

تاییدیه توانیر کابل 3-70+70+25+25

تاییدیه های استاندارد

تاییدیه استاندارد - کابل های فشار ضعیف 1-3569

تاییدیه استاندارد - سیم های افشان 3-607

تاییدیه استاندارد - کابل های نصب ثابت 4-607

تاییدیه استاندارد - کابل های افشان 5-607

تاییدیه استاندارد - کابل های آسانسور 6-607