تاییدیه های KEMA

تاییدیه KEMA


تاییدیه KEMA

تاییدیه های توانیر

تاییدیه توانیر کابل 300*1 NYY

تاییدیه توانیر کابل 70+150×3 NAYY


تاییدیه توانیر کابل N2XY 1x185 0.6-1.0 kv

تاییدیه توانیر کابل N2XSY 1x120-16 12-20 kv

تاییدیه توانیر کابل 185*1 NA2XSYBY

تاییدیه توانیر کابل 95*3 N2XY

تاییدیه توانیر کابل خودنگهدار NFA2X 3*70+70+25+25

تاییدیه توانیر کابل خودنگهدار 20kv) 3*70+60)

تاییدیه توانیر کابل 185*4 NA2XRY

تاییدیه توانیر کابل NAYY 4x16 0.6-1.0 KV

تاییدیه توانیر کابل NYCY 1x6-6 0.6-1.0 KV

تاییدیه توانیر کابل 3-70+70+25+25

تاییدیه توانیر کابل NA2XSE2Y 3x70-60

تاییدیه توانیر کابل 03-NAYY 3X95+50 0.6-1.0 KV

تاییدیه توانیر کابل 07-NAYBY 4x185 0.6-1.0 KV

تاییدیه های استاندارد

تاییدیه استاندارد - کابل های فشار ضعیف 1-3569

تاییدیه استاندارد - سیم های افشان 3-607

تاییدیه استاندارد - کابل های نصب ثابت 4-607

تاییدیه استاندارد - کابل های افشان 5-607

تاییدیه استاندارد - کابل های آسانسور 6-607

تاییدیه استاندارد - کابل های فشار متوسط 6 تا 30 کیلوولت 3569-2